Strom musí přinášet ovoce

19.11.17

Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout

všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.

Lukáš 21‚36

Žijeme v nejslavnějším období dějin světa. Rozhoduje se o údělu

milionů dnes žijících lidí. Naše vlastní záchrana i spása ostatních

je závislá na našem dnešním rozhodnutí a k tomu potřebujeme

vedení Duchem pravdy. Každý křesťan se proto musí upřímně

ptát: „Pane, co chceš, abych dělal?“, a pak se před Bohem pokořit

v půstu a s modlitbou, uvažovat o Bibli a hlavně o tom, co říká

o soudu. Náš život musí proniknout Boží pravda. Neztrácejme ani

okamžik. Kolem nás se dějí významné události a my nesmíme

zapomínat, že žijeme v nepřátelském světě. Boží strážci, bděte,

protože ďábel nespí a je připraven vás napadnout a porazit jakmile

uvidí, že přestáváte bdít a slábne váš vztah s Bohem.

Mnozí lidé si neuvědomují svůj skutečný stav před Bohem.

Jsou spokojeni s tím, že nedělají zlé skutky, ale zapomínají, že

mají dělat dobré a šlechetné skutky, které pro ně připravil Bůh.

Být stromem v Boží zahradě, to rozhodně nestačí, pokud nepřináší

ovoce, ke kterému jej Bůh stvořil. (GC 601)

Mocný Bože, žiji, jako by se nic vážného nedělo. Pomoz mi, prosím,

„bdít“ – uvědomovat si, v jaké době žiji, a pak se podle toho

každý den správně rozhodovat, abych i já přinesl ovoce.

 

Vydal: admin | Žádné komentáře

Neznalost neospravedlňuje

18.11.17

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Žalm 119‚105

Rozcestník na křižovatce ukazuje, kam vedou jednotlivé cesty.

Pokud ho poutník ignoruje a rozhodne se řídit jen svými pocity,

pak mu ani jeho nejupřímnější snaha nezaručí, že se skutečně

vydá správným směrem.

Díky Bibli, kterou nám Bůh dal, se můžeme seznámit s jeho

učením a dovíme se v ní, co po nás žádá. Když za Ježíšem přišel

zákoník s otázkou: „Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal

věčný život?“ (Mt 19‚16), odkázal jej na Písmo: „Co je psáno

v Zákoně? Jak to tam čteš?“ (L 10‚26). Nevědomost neospravedlní

mladé ani staré. Nezbaví je viny za přestoupení Božího zákona,

protože měli znění tohoto zákona, jeho zásad i požadavků…

Každý, kdo chce získat věčný život, musí studovat Bibli.

První a nejvyšší prioritou každého z nás je díky Bibli poznat

pravdu, žít podle ní a povzbuzovat jiné, aby to dělali také. Každý

den bychom měli pečlivě zkoumat Bibli, uvažovat o každé její

myšlence a porovnávat jednotlivé texty, které spolu souvisejí.

S Boží pomocí si můžeme utvářet vlastní názor, protože před

Pánem bude zodpovídat každý sám za sebe. (GC 597.598)

Pane Bože, díky, že Bible – Písmo svaté – je každému k dispozici.

Prosím, vlož do mého srdce touhu každý den studovat Tvé slovo.

 

Vydal: admin | Žádné komentáře

Křesadlo

12.11.17

KŘESADLO – o co jde?

A proč právě KŘESADLO? Dnes už málokdo ví, co to vlastně křesadlo je. Dnes ho v praktickém životě přece nikdo nepoužívá , máme zápalky a zapalovače. Můžete ho vidět maximálně někde v muzeu u starých krbů nebo kamen. A přesto bylo dříve křesadlo potřebnou pomůckou pro zapálení ohně v kamnech. Opakovaným křesáním vznikla jiskra, která zapálila hořlavý materiál, třeba hrstku suchého sena. Od ní se pak oheň rozšířil na drobné suché třísky a dál na silnější kousky dřeva, až oheň vesele plápolal v kamnech nebo v krbu a sloužil buďto k udržení tepla domova nebo k přípravě jídla a k jiným důležitým účelům.  To naše křesadlo má cíl podobný. To ,,naše“ KŘESADLO je název pro misijní sborovou aktivitu spojenou s nesením evangelia lidem venku. Tak trochu v názvu zaznívá i to, že jsme křesťané.

Křesadlo je tu pro všechny.

 bližší informace na čísle 734 684 146

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš týdne

12.11.17

Vydal: admin | Žádné komentáře

Film „Řekni to světu“

03.11.17

William Miller byl na základě výpočtů založených na Bibli přesvědčen, že druhý Kristův příchod nastane 22. října 1844. Před 173 roky prožili ti, kteří očekávali na tuto událost, tzv. „velké zklamání“. Film „Řekni to světu“ líčí očekávání milleritů, ale také vyrovnávání se s nastalou situací, které vyústilo do vzniku hnutí a později Církve adventistů sedmého dne. Správná rovnice, ale špatná interpretace. Výsledkem byl smutek, bolest a sklíčenost. Tak začíná příběh Církve adventistů sedmého dne v novém australském filmu „Řekni to světu“.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Nebezpečí okultismu a magie

09.10.17

Pavel Šupol

 

Vydal: admin | Žádné komentáře

Neboj se, já budu s tebou

07.9.17

Vydal: admin | Žádné komentáře