Jeho píseň

30.11.22

Nyní dostali od Boha harfy, aby hráli a zpívali píseň vysvoboditele Božího
lidu a píseň Spasitele světa Ježíše: „Velké a podivuhodné jsou tvé
činy, Pane Bože všemohoucí. Tvoje cesty jsou spravedlivé a přímé, Králi
všech národů.“ Zjevení Janovo 15‚3; SNC
Na vysoké škole jsem se věnovala hudbě a vždy mě fascinovala biblická
vyprávění, která obsahovala písně. Izrael byl národ, který vyrážel
do boje nejen s armádou, ale i s hudebníky. V Bibli najdeme mnoho radostných
scén, při nichž je Bohu vzdávána úcta, včetně závěrečných
událostí ve Zjevení Jana. I tato kniha obsahuje mnoho krásných písní
chval. Začneme však knihou Exodus.
Izraelité čekali stovky let na vysvobození od svých utlačovatelů. Po
poslední egyptské ráně a pesachové večeři přichází zázrak. Rozestoupí
se moře a Bůh svůj zachráněný národ vede do zaslíbené země. Po
přechodu rozestoupeným mořem nastává úžasná oslava. Tato píseň
o vysvobození, zaznamenaná v 15. kapitole knihy Exodus, se ve většině
Biblí nazývá „Mojžíšova píseň“, ale zdůrazňuje mocnou ruku Hospodina,
který dokázal svůj lid vysvobodit. Tuto píseň najdeme ještě jednou
na konci Bible, ale krása a novost vyprávění v 15. kapitole Zjevení
spočívá v tom, že i když se pohromy teprve stanou, Jan nejprve básní
o oslavě vykoupených! V pozadí je exodus a vykoupení zpívají píseň
z 15. kapitoly Exodu. Jan ji popisuje takto: „Viděl jsem jakoby jiskřící
moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou,
nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména.
Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího
služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: ‚Veliké a podivuhodné jsou tvé
činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi
národů‘“ (Zj 15‚2.3). Teď už rozumíme! Píseň Mojžíšova je zároveň písní
Beránkovou. Ježíš je triumfující Vykupitel, „větší Mojžíš“! On vytvořil
cestu tam, kde žádná nebyla. Zaslíbená země je na dosah! Kéž se náš
život stane oslavou Beránkova díla. Ať už procházíme čímkoli, kéž od
nynějška žijeme s nakažlivým postojem vděčnosti. Co kdybychom tuto
píseň začali zpívat už teď a pokračovali na věčnosti? Jistota vzácná Ježíš
je můj, nebeský dává pokoj mi svůj. Dědic jsem spásy, vykoupený,
zrozený z Ducha, očištěný. Proto jej chválím, chci mu dík vzdát…*

Vydal: admin | Žádné komentáře

Jeho pravomoc

29.11.22

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Matouš 28‚18
S otázkami pravomoci či jurisdikce se setkáváme v mnoha oblastech
života – v soudní sféře, geografii, ekonomice, a dokonce i v kyberprostoru.
„Jurisdikce je výkon soudní nebo jiné úřední moci v právních otázkách,
nebo vymezení, kdo spadá do jejího rozsahu a obvodu. V rámci
českého práva se při určování, kdo projedná a rozhodne konkrétní věc,
mluví o soudní nebo úřední pravomoci a příslušnosti.“ * Jsem ráda, že
Ježíš začíná svůj poslední zaznamenaný výrok v Matoušově evangeliu
oznámením ohledně své pravomoci: „Je mi dána veškerá moc na
nebi i na zemi“ (Mt 28‚18). Nějaké pochybnosti? Celé nebe i celá země,
všechno podléhá jeho moci.
Jedenáct učedníků odchází do Galileje „na horu, kterou jim Ježíš určil“
(Mt 28‚16). Odehrává se poslední scéna Matoušova evangelia. Tam se
mu klaněli, ale „někteří pochybovali“ (v. 17). Ježíš k nim přistoupil (v. 18)
a nastal čas se rozloučit. Jeho poslední slova si budou pamatovat navždy.
Matouš zdůrazňuje tento významný moment Ježíšovy promluvy
k učedníkům použitím dvou sloves: „promluvil k nim, i pravil…“ (v. 18).**
Dovedu si představit, jak učedníci vnímají vážnost okamžiku a s napětím
naslouchají slovům vzkříšeného Krista: „Je mi dána veškerá moc na
nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte
je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého…“ (v. 18.19). Předtím, než je
pověří jít a hlásat evangelium všem národům, je ujistí, že celé stvoření
a celý vesmír podléhá jeho moci. To má být pro učedníky jistotou. Již
během své služby Ježíš prohlásil, že mu Otec všechno dal (Mt 11‚27), ale
nyní jeho dokonalý život a smrt byly potvrzeny vzkříšením a veškerá
vláda bude patřit jemu (Da 7‚13.14). Na chvíli se zamyslete nad tím, co
znamená: Ježíš má úplnou moc nad všemi anděly a mocnostmi, nemocí
a zdravím, životem a smrtí, minulostí, přítomností i budoucností, dobrými
i zlými časy. On je svrchovaný vládce nade vším! A nic nás od něj
nemůže odloučit (Ř 8‚38.39).

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš týdne

27.11.22

Vydal: admin | Žádné komentáře

Kázání

14.2.22

19.11. Ivana Klečková

12.11. Radek Kantor

29.10. Radek Kantor

22.10. Br. Seja

8.10. Vlado Adame

3.9. Radek Kantor

27.8. Petr Pimek

4.6. Jan Nowak

28.5. Radek Kantor

21.5. Jiří Beneš – Žalm 91

20.5. Jiří Beneš – ŽALMY

23.4. Radek Kantor

16.4. Jan Kantor

9.4. Aleš Veselý

2.4. Petr Pimek

26.3. Marek Jurczek

19.3. Jiří Pavlán

13.3. Radek Kantor

5.3. Petr Pimek

19.2. Radek Kantor

12.2. Karel Strouhal

Vydal: admin | Žádné komentáře