Jeho píseň

30.11.22

Nyní dostali od Boha harfy, aby hráli a zpívali píseň vysvoboditele Božího
lidu a píseň Spasitele světa Ježíše: „Velké a podivuhodné jsou tvé
činy, Pane Bože všemohoucí. Tvoje cesty jsou spravedlivé a přímé, Králi
všech národů.“ Zjevení Janovo 15‚3; SNC
Na vysoké škole jsem se věnovala hudbě a vždy mě fascinovala biblická
vyprávění, která obsahovala písně. Izrael byl národ, který vyrážel
do boje nejen s armádou, ale i s hudebníky. V Bibli najdeme mnoho radostných
scén, při nichž je Bohu vzdávána úcta, včetně závěrečných
událostí ve Zjevení Jana. I tato kniha obsahuje mnoho krásných písní
chval. Začneme však knihou Exodus.
Izraelité čekali stovky let na vysvobození od svých utlačovatelů. Po
poslední egyptské ráně a pesachové večeři přichází zázrak. Rozestoupí
se moře a Bůh svůj zachráněný národ vede do zaslíbené země. Po
přechodu rozestoupeným mořem nastává úžasná oslava. Tato píseň
o vysvobození, zaznamenaná v 15. kapitole knihy Exodus, se ve většině
Biblí nazývá „Mojžíšova píseň“, ale zdůrazňuje mocnou ruku Hospodina,
který dokázal svůj lid vysvobodit. Tuto píseň najdeme ještě jednou
na konci Bible, ale krása a novost vyprávění v 15. kapitole Zjevení
spočívá v tom, že i když se pohromy teprve stanou, Jan nejprve básní
o oslavě vykoupených! V pozadí je exodus a vykoupení zpívají píseň
z 15. kapitoly Exodu. Jan ji popisuje takto: „Viděl jsem jakoby jiskřící
moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou,
nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména.
Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího
služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: ‚Veliké a podivuhodné jsou tvé
činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi
národů‘“ (Zj 15‚2.3). Teď už rozumíme! Píseň Mojžíšova je zároveň písní
Beránkovou. Ježíš je triumfující Vykupitel, „větší Mojžíš“! On vytvořil
cestu tam, kde žádná nebyla. Zaslíbená země je na dosah! Kéž se náš
život stane oslavou Beránkova díla. Ať už procházíme čímkoli, kéž od
nynějška žijeme s nakažlivým postojem vděčnosti. Co kdybychom tuto
píseň začali zpívat už teď a pokračovali na věčnosti? Jistota vzácná Ježíš
je můj, nebeský dává pokoj mi svůj. Dědic jsem spásy, vykoupený,
zrozený z Ducha, očištěný. Proto jej chválím, chci mu dík vzdát…*

Tento článek vydal: admin |  Středa, 30. listopadu, 2022 v 01:56. Můžete navázat na odpovědi tohoto článku prostřednictvím zdroje RSS 2.0 . Můžete zanechat odpověď, nebo vytvořit tzv. trackback z vaší vlastní stránky.

Zanechej komentář

Musíte se přihlásit k přidání komentáře.