Oznámení

12.7.24

V červenci sbor nejede.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Jóram (Pán je vyvýšený)

21.7.24

Izraelský král a současník proroka Elíši.
Vládl v letech 851 až 841 př. Kr.

 1. Královská 3 a 5
  Král Jóram musel řešit případ Naamána, velitele syrské armády,
  kterého postihla vážná kožní choroba. Lékaři mu řekli, že
  už pro něj neexistuje naděje. Naamán se doslechl o proroku
  Elíšovi a zázracích, které učinil. S velkým doprovodem se proto
  vydal do Izraele. Protokol vyžadoval, aby nejprve navštívil
  izraelského krále s doporučením, které mu napsal jeho král.
  Obsah dopisu vyvolal vážné nedorozumění. Syrský král žádal
  v dopise záruku, že Naamán bude uzdraven. Nebyla v něm
  žádná zmínka o proroku Elíšovi. Jóram měl podezření, že jde
  o spiknutí. Hledá jeho syrský kolega nějakou záminku k rozpoutání
  války? Opravdu očekává, že Jóram Naamána uzdraví?
  „Jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život?“ zvolal král
  Jóram v zoufalství (2Kr 5,7). Jak bylo v těch dnech zvykem, král
  Jóram si „roztrhl své roucho“, aby vyjádřil, jak neřešitelná pro
  něj tato situace byla.
  Jóram byl moudrý člověk. Uvědomoval si vlastní limity. Když
  se prorok Elíša doslechl o tom, co se stalo, řekl, aby Naamán přišel
  za ním. Jóramovi poslal vzkaz: „Jen ať přijde ke mně. Pozná,
  že je v Izraeli prorok.“ Naamán se tedy vypravil za Elíšou a byl
  uzdraven. Poznal, že Bůh Izraele zdaleka převyšuje všechny
  syrské bohy. Žel se dále nedozvídáme, že by Jóram odstranil
  cizí bohy, které uctíval. Kdyby se tak bylo stalo, příběh by končil
  mnohem šťastněji.
  Všemocný Bože, prosím, veď náš život tak,
  abychom viděli Tvou lásku a moc a zbavili se všeho,
  co nám brání soustředit se na Tebe.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Jónatan (Pán dal)

20.7.24

Saulův syn, který byl velmi úspěšný bojovník.
Ačkoli byl David nepřítelem jeho otce, Jónatan se stal
Davidovým blízkým přítelem.

 1. Samuelova 14,24—45; 18,1—3; 31,2
  Často se objevují názory, že mezi Davidem a Jónatanem byl homosexuální
  vztah. Tato myšlenka je založena na výroku, který
  nacházíme ve 2S 1,26, kde jsou citována Davidova slova: „byls
  ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad
  lásku žen“. Homosexualita byla ve starověku známá. Ale to, co
  víme o Davidovi, nám nedává důvod předpokládat, že Davida
  sexuálně přitahovali muži. Nepochybujeme však o tom, že mezi
  těmito dvěma muži existovalo velmi blízké přátelství.
  Skutečné přátelství je velmi vzácná věc. V Bibli nacházíme
  mnoho příkladů vzácných přátelství. I Ježíš měl s některými
  učedníky výjimečný vztah. Vzpomeňme například Lazara
  a Jana. Žel že v době facebookových přátel se pojem „přátelství“
  velmi znehodnotil. Dokonce i povrchní známosti se označují
  jako „přátelé“. Navzdory desítkám či dokonce stovkám těchto
  takzvaných „přátel“ se mnozí lidé cítí velmi osaměle.
  Osamělost je mor moderní doby. Změnit to může jen skutečné
  přátelství. Problém je v tom, že mnozí lidé — zejména muži —
  mají stále větší problém vybudovat blízké přátelství. Jedním
  z nejdůležitějších prvků je společný zájem. Ještě důležitější je
  však ochota investovat čas do vztahů s přáteli a být zde pro ně
  vždy, když to potřebují.
  Nebeský Otče, nauč mě budovat skutečná přátelství
  a být zde vždy pro své přátele.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Jonáš (holubice)

19.7.24

Jonáš prorokoval v severním království na začátku vlády
Jarobeáma II. (792 až 753 př. Kr.). Jeho působení je popsáno
v biblické knize, která nese jeho jméno. Nachází se mezi
„malými“ proroky.
Jonáš 1—4
Jonášův příběh apeluje na naši představivost. Příhoda o Jonáši
v břiše velké ryby je u dětí velmi oblíbená. Zamysleme se však
na chvíli nad tím, jak to všechno začalo. Jonáš dostal od Boha
příkaz, aby šel do pohanského města Ninive a předal jeho obyvatelům
poselství, které pro ně Bůh měl. Jonáš to však odmítl
udělat. Našel si proto loď, která ho měla dopravit do vzdáleného
Taršíše, „pryč od Hospodina“ (v. 3).
Jonáš prožil to, co zažili mnozí další. Když nám Bůh něco
přikáže, můžeme se rozhodnout jej neposlechnout. Můžeme si
v životě zvolit cestu, která povede pryč od Boha. Ale utéct od
Hospodina je prostě nemožné. Jonáš to zanedlouho zjistil. Utíkal,
ale Bůh ho „chytil“.
Jonáš byl dost tvrdohlavý. Bůh musel několikrát zasáhnout,
aby se Jonáš vrátil na správnou cestu. Ale měl s ním trpělivost.
To je pro nás dobrá zpráva. Možná jsme v životě před Bohem
vícekrát utíkali, ale Bůh se nás jen tak lehce nevzdává.
Pane, odpusť mi, že jsem od Tebe někdy utíkal.
Děkuji za Tvou trpělivost a za to, že mě vždycky „chytíš“.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Jónadab (Pán je štědrý)

18.7.24

Syn Šimey, Davidova bratra.

 1. Samuelova 13,1—22
  Jónadab sehrál velmi pochybnou roli v dramatu, ve kterém
  hlavními postavami byli Amnón, nejstarší Davidův syn, a Támar.
  Amnón se zamiloval do své nevlastní sestry Támary. Hledal
  možnost, jak obejít pravidla paláce, protože „byla to panna
  a Amnónovi připadalo nemožné něco si s ní začít“ (2S 13,2).
  Amnón se svěřil svému bratranci Jónadabovi a ten vymyslel
  plán.
  V tom, jak různé biblické překlady popisují Jónadabovo
  zvláštní uvažování, jsou pozoruhodné rozdíly. Některé překlady
  uvádějí, že Jónadab byl člověk „velmi protřelý“. Jiné biblické
  verze říkají, že byl „velmi lstivý“ nebo „velmi chytrý“. Jónadab
  měl zřejmě řešení pro každý spletitý problém.
  Jónadabův návrh skutečně zafungoval, protože se mu podařilo
  přivést Támar do Amnónovy ložnice. Všichni víme, jak to
  skončilo. Příběh je jasným důkazem toho, že ačkoli má člověk
  mnoho zkušeností s různou manipulací a podvody, nemůže počítat
  s Božím souhlasem. Rada založená na skutečné moudrosti
  patří do úplně jiné kategorie!
  Milující Bože, který všechno víš, prosím Tě, pomoz mi,
  abych se dnes neřídil vlastními lstivými nápady,
  ale prosil Tebe o pravou moudrost.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Jókebed (Pán je sláva)

17.7.24

Amrámova manželka a matka Árona, Mojžíše a Mirjam.
Exodus 6,20; 2,1—10
Nevíme, jestli Jókebed žila tak dlouho, aby své dva syny viděla
na významných vedoucích pozicích. To, co se o ní z biblického
příběhu dozvídáme, se odehrálo na začátku Mojžíšova života.
Když Jókebed porodila Mojžíše, rozhodla se postavit se proti
nařízení vlády a neinformovala o tom úřady. Egyptští vládci
v obavě, že se Izraelci příliš rozrostou a v dlouhodobém horizontu
se stanou hrozbou pro egyptský národ, vydali příkaz
usmrtit hned po narození všechny hebrejské chlapce. Jókebed
vymyslela plán, jak Mojžíšovi zachránit život. Uložila ho do
papyrusového košíku a ten položila mezi rákosí u břehu Nilu.
Skončilo to tak, že Mojžíše si adoptovala jedna z faraonových
dcer. Jókebed udělala to, co bychom dnes nazvali občanská
neposlušnost.
Za zmínku stojí ještě jeden malý detail. Porodní asistentky,
které pomáhaly hebrejským ženám při porodu, měly vlastní
způsob, jak se vzepřít autoritám. Podvodem zachránily život
mnoha hebrejským chlapcům. Tehdy neměly možnost přečíst
si list Římanům, který nám ve 13. kapitole říká, že máme poslouchat
autority nad námi. Chápaly by však, co řekl apoštol
Petr — že Boha máme poslouchat více než lidi (Sk 5,29).
Křesťané by měli poslouchat nařízení vlád. Kdybychom si
všichni individuálně měnili zákony ve své zemi nebo pravidla
v nějaké organizaci, všude by vládl chaos. Když však jde o důležité
morální hodnoty, máme se řídit podle nich. V takových
případech musíme rozhodně poslouchat více Boha než lidi.
Pane, pomoz mi být loajální vůči autoritám.
Pomoz mi také rozeznat, kdy je třeba morální principy
upřednostnit před lidskými pravidly a předpisy.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Jójakín (Pán založil)

16.7.24

Judský král, který byl odveden do babylónského zajetí.
Před zajetím vládl velmi krátce (598 až 597 př. Kr.).

 1. Královská 24,6—16; 25,27—30
  Jeremjáš 52,31—34
  Jójakín je poslední z dlouhé řady judských králů. Po něm následuje
  už jen Sidkijáš, který však ztratil poslední náznak nezávislosti
  a stal se vazalem Babylónu. Jójakínova vláda nebyla kdovíjak
  slavná. Celé období jeho vlády je shrnuto ve dvou verších
 2. kapitoly Druhé knihy Paralipomenon: „Jójakínovi bylo osmnáct
  let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce
  a deset dní. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích.
  Na přelomu roku ho dal král Nebúkadnesar přivést do Babylónu
  a s ním i vzácné předměty Hospodinova domu. Za krále nad
  Judou a Jeruzalémem dosadil jeho bratra Sidkijáše“ (v. 9 a 10).
  Nevíme, jak dlouho Jójakín žil. V každém případě strávil
  větší část svého života v babylónském zajetí. Po třiceti sedmi
  letech, které strávil pod zámkem, byl při nástupu nového krále
  omilostněn. Zbytek svého života prožil Jójakín na královském
  dvoře. Dlouhé roky v zajetí pykal za to, že když mu bylo osmnáct,
  několik měsíců ho oslovovali „Jeho veličenstvo“.
  Dnes je vězněno mnoho lidí z nějakého, často domnělého,
  politického důvodu. Máme podporovat lidi a organizace, které
  se jim snaží pomáhat.
  Všemohoucí Otče na nebesích, prosím Tě, abys požehnal
  organizacím, které se snaží pomáhat těm, kteří jsou často
  bez jakéhokoli opodstatněného důvodu ve vězení.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Jójakím (Pán vzkřísí)

15.7.24

Jójakím nastoupil na trůn judského krále po svém otci.
Za jeho vlády se Judsko stalo zcela závislé na Egyptě.
Vládl od roku 609 do roku 598 př. Kr.

 1. Královská 23,34—24,6
  V době, kdy se Jójakím stal králem, postavení Judska jako nezávislého
  národa bylo stále slabší. Svůj vliv na Judsko chtěli
  rozšířit dvě velké mocnosti: Egypt a Babylón. Zpočátku se zdálo,
  že silnější bude Egypt, po čase však získal převahu Babylón
  a ukončil nezávislost Judska. Jójakím vládl v závěrečné fázi judského
  království. Zpočátku musel platit vysokou daň Egyptu.
  Peníze vybíral od lidu, což mu na popularitě nepřidalo. Situace
  byla ještě horší, když se stal vazalem Babylóna.
  Nejhorší bylo to, že Jójakím nebyl oblíben ani u Boha. Bůh
  byl velmi zklamaný, protože Jójakím zavrhl náboženské reformy,
  které inicioval jeho otec Jóaš. „Dopouštěl se toho, co je zlé
  v Hospodinových očích“ (2Kr 23,37). Jeremjáš nemohl o svém
  králi říct nic pozitivního. O Jójakímovi prorokoval: „Nebudou
  nad ním naříkat“ (Jr 22,18). Je velmi smutné, když nikomu z lidu
  není líto, že král odešel.
  Po nás pravděpodobně nebude pojmenována žádná ulice ani
  náměstí, ale doufáme, že některým lidem chybět budeme. To
  bude do značné míry záviset na tom, jak jsme žili.
  Všemohoucí Bože, drž mě na správné cestě
  a dej, aby si mě lidé takto pamatovali!

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš týdne

14.7.24

Vydal: admin | Žádné komentáře

Jójada (Pán ví)

14.7.24

Velekněz, který se v roce 805 př. Kr. zasloužil o dosazení
Jóaše na judský trůn.

 1. Královská 11
 2. Paralipomenon 23; 24,1—19
  Jójada sehrál v životě mladého krále Jóaše důležitou roli. Postaral
  se o pád vlády odpadlické královny Atalji a za judského krále
  oficiálně nastolil sedmiletého Jóaše. Biblický příběh popisuje,
  jak zavedl potřebná bezpečnostní opatření na ochranu Jóaše
  před atentátníky a lidmi, kteří zůstali věrní Atalje i po její smrti.
  Jójadův vliv přesahoval rámec královského dvora. Řídil práce
  při obnově chrámu a měl na starosti finanční stránku tohoto
  projektu. Záleželo mu na tom, aby se minimalizovala korupce.
  Po obnovení chrámu mohli lidé přinášet každodenní oběti
  (2Pa 24,14). Smutné je, že myšlení obyčejných, ale i vlivných
  lidí shromážděných kolem krále se nezměnilo. Když Jójada ve
  vysokém věku zemřel, „judští velmožové“ z velké části zmařili
  dobré dílo, které Jójada vykonal. „Opustili dům Hospodina,
  Boha svých otců, a začali sloužit posvátným kůlům a modlářským
  stvůrám“ (v. 18).
  Vlivní vůdci mohou hrát důležitou roli v procesu změn
  i v církvi. Ale pokud srdce lidí zůstanou nezměněna, vše se po
  odchodu vůdce vrátí do původního stavu. Reformace vždy byla
  a stále je věcí obrácení, ne moci a podřízení se pokynům vůdců.
  Pane, děkuji Ti za lidi, jako byl Jójada.
  Modlím se, aby jejich skutky ovlivnily srdce lidí.

Vydal: admin | Žádné komentáře